Recruitment Data Processing Policy

English

I hereby confirm that I, the data subject, have fully understood all of facts indicated here and hereby give my consent to the Controller, CloudSense Ltd, Moray House, 23-31 Great Titchfield Street, W1W 7PA London, whose Data Processing Officer will be available at dpo@cloudsense.com for the processing of my personal data.

I hereby give my consent for the processing of my personal data for the following purpose (“Purpose of processing”):For the procedure of testing job candidates, for the needs of the Human Resources Department of the Controller for candidates who will be employed by the Controller and for contacting candidates for the purposes of employment in accordance with the regulation and this Consent.

I hereby give consent allowing all my personal data to be delivered due to the abovementioned processing to the following Recipients / Categories of Recipients: CloudSense Ltd and to all other Recipients / Categories of Recipients based on the decision of the Controller with the aim of fulfilling the purpose of the processing.

The Controller shall store the delivered data with the aim of fulfilling the purpose of the processing 2 years at the latest for candidates that the Controller shall not employ, and throughout the duration of the employment with the Controller for other candidates, unless the data subject subsequently consents to the extension of the indicated data storage deadlines.

I have been fully informed of all my rights in accordance with the applicable regulations related to personal data protection, particularly of the following rights: the right to request from the Collector, at any moment, access to my personal data, the correction of my personal data, the deletion of my personal data, limiting the processing with respect to my personal data, exercising the right to data portability or lodging a complaint related to the processing of my personal data. I can exercise any of these rights by directly contacting the Data Protection Officer of the Collector.

I have been fully informed with my right to revoke this Consent, in accordance with legislation, at any moment, as well as to lodge a complaint with the regulatory authority.

I hereby give explicit consent that the processing of my personal data may include processing aimed at profiling and/or automated decision making based on the processing.

I hereby explicitly accept the possibility that, in the course of processing, my personal data may be transferred to third countries outside the EU, for which there is no adequacy decision and/or appropriate safeguards at the moment of transfer, in which case I can request a copy of the contract implementing the satisfactory level of personal data protection.

Croatian

Potvrđujem da sam kao Ispitanik /Ispitanica potpuno razumio/razumjela sve ovdje navedene činjenice i istovremeno dajem svoju suglasnost za obradu svih dostavljenih / unesenih osobnih podataka Voditelju obrade društvu CloudSense Ltd, Moray House, 23-31 Great Titchfield Street, W1W 7PA London, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi dpo@cloudsense.com

Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu obrađivati u sljedeću svrhu („Svrha obrade“):

U svrhu provođenja postupka procjene kandidata za zapošljavanje, kao i za potrebe kadrovske službe Voditelja obrade za kandidate koji će biti zaposleni od strane Voditelja obrade te radi kontaktiranja kandidata u svrhu zapošljavanja u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom.

Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu dostavljati radi opisane obrade sljedećim Primateljima/Kategorijama primatelja: CloudSense Ltd te svim drugim Primateljima/Kategorijama primatelja prema odluci Voditelja obrade, u cilju ispunjenja opisane svrhe obrade.

Dostavljeni podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade, za kandidate koji ne budu zaposleni od strane Voditelja obrade najviše 2 godine, a za ostale kandidate sve dok traje zaposlenje kandidata kod Voditelja obrade, osim ukoliko Ispitanik / Ispitanica naknadno ne odobri produljenje ovdje navedenih rokova pohrane podataka.

U cijelosti sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima koja imam temeljem primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a posebno sa sljedećim pravima; da od Voditelja obrade zatražim u svakom trenutku; pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih osobnih podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mogu zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade.

U cijelosti sam upoznat/upoznata s pravom da u bilo kojem trenutku povučem ovu Privolu, kao i da u bilo kojem trenutku podnesem prigovor nadzornom regulatornom tijelu.

Izričito pristajem da obrada mojih osobnih podataka može uključivati i obradu u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka koje su zasnovane na takvoj obradi.

Izričito pristajem na mogućnost da se moji osobni podaci tijekom obrade mogu prenositi u treće zemlje izvan EU za koje u trenutku prijenosa ne postoji odluka o primjerenosti i/ili odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka, u kojem slučaju mogu zahtijevati primjerak ugovora kojim se implementira zadovoljavajuća razina zaštite osobnih podataka.